İşletme Yönetimi

g_b_isletme

 

Yakın zamanlara kadar üretimin üç ana faktörü olarak kabul edilen emek, sermaye ve tabiat unsuruna, son yıllarda sanayideki hızlı gelişmelere paralel olarak ve yönetici adı altında tanımlanan bir dördüncü unsur eklenmiştir. Ülkemizdeki ekonomik gelişmelere paralel olarak yönetim bilim ve uygulamasında önemli değişiklikler ortaya çıkmış, yöneticilerin işletmedeki görev ve yetkileri de buna paralel olarak artmıştır. Bu durum, yönetim kademelerini de etkilemiş ve işletmede üst kademe yöneticileri ile astlar arasında yer alan ara kademe yönetici ihtiyacının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Ara kademe yöneticisi yetiştirmek gereksinmesi, İKÜ İşletme Yönetimi programımızın ana nedenini oluşturmuştur.

İKÜ İşletme Yönetimi ders programları da bu ihtiyaçlara göre şekillendirilmiştir. I. ve II. yarıyıllar daha ziyade temel nitelikteki derslere ayrılmış olup, ekonomi, işletme, muhasebe prensipleri, kantitatif yöntemler gibi konulara programda yer verilmiştir. III. ve IV. yarıyıl dersleri ise öğrencileri yönlendirme dersleridir. Bu yarıyıllarda ele alınan konular, Muhasebe ve Yönetim Kontrolü, Pazarlama, Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Üretim Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Sermaye Piyasaları ve Menkul Kıymet Yatırımlarının Yönetimi, Ticaret Hukuku vb. dersleri içermektedir.

İKÜ eğitim-öğretim programları içerisinde Yabancı Dil ve Bilgisayar Uygulamaları önemli yer tutmaktadır. Bugünün yöneticisi, bilgisayar ortamından yararlanabilen, en azından bir yabancı dili iyi bilen kişi olmalıdır. Staj, okulumuzun önemli bir faaliyetidir. Öğrenciler, I. ve II. yarıyıllarını tamamladıktan sonra belirli bir işletmede 4 hafta süreli staj yapmak zorundadırlar. Stajın yapılacağı yer, başlama tarihi ve konusu danışman öğretim üyesi ile birlikte belirlenir. İKÜ İşletme Yönetimi programında derslere, uygulamalara ve laboratuar çalışmalarına devam zorunludur. Öğrenciler bu faaliyetlerin en az % 70’ne katılmak durumundadırlar.